NAUJIENOS

Atgal

Į Di­džią­ją sa­lę aktoriai pla­nuo­ja grįž­ti Teat­ro die­ną

2018 01 17

 
Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras nu­kė­lė re­konst­ruk­ci­jos pa­baig­tu­ves – ti­ki­ma­si, kad žiū­ro­vus į Di­džią­ją sa­lę ga­lės pa­kvies­ti per Teat­ro die­ną, ji mi­ni­ma ko­vo 27-ąją. Teat­ro va­do­vas Au­ri­mas Žvi­nys džiau­gia­si at­nau­jin­ta Ma­žą­ja sa­le ir su­ka gal­vą dėl pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mo – lė­šos šiems me­tams dar nė­ra skir­tos.
 
Tę­sia dar­bus
 
Da­lis Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro re­mon­tui bu­vo už­da­ry­ta praė­ju­sių me­tų ge­gu­žę, spek­tak­liai bu­vo per­kel­ti į Šiau­lių kul­tū­ros cent­rą, Ma­žą­ją teat­ro sa­lę, An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­ją. Pla­nuo­ta, kad Di­džio­ji sa­lė, su­re­mon­tuo­ta sce­na, at­nau­jin­tos pir­mo­jo ir ant­ro­jo aukš­to fo­jė žiū­ro­vams bus at­ver­tos šių me­tų sau­sį.
 
Per tą lai­ką žiū­ro­vų sa­lės in­ter­je­ras tu­rė­jo bū­ti pa­keis­tas „nuo-iki“: sa­lė re­mon­to bu­vo ne­ma­čiu­si maž­daug ke­tu­ris de­šimt­me­čius.
 
„Tu­rė­jo­me ne­sklan­du­mų, bu­vo­me šiek tiek pri­trū­kę fi­nan­sa­vi­mo, lai­ko atė­mė do­ku­men­ta­ci­ja. At­si­ra­do pro­ble­mų ir dėl me­džia­gų tie­ki­mo, – sa­ko Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro va­do­vas Au­ri­mas Žvi­nys. – Da­bar dar­bai vyks­ta ne­ma­žo­mis ap­su­ko­mis. Ma­nau, jei Teat­ro die­ną ga­lė­si­me pa­kvies­ti žū­ro­vus, bus op­ti­ma­lus va­rian­tas.“
 
Me­tų pa­bai­go­je teat­ras mi­nis­te­ri­jai tei­kė pra­šy­mą pa­ko­re­guo­ti biu­dže­tą: kad 2017 me­tais ne­sus­to­tų dar­bai, da­lį lė­šų at­si­rie­kė iš 2018 me­tų. Vi­so re­mon­to są­ma­ta – 1,5 mi­li­jo­no eu­rų, šių me­tų „li­ku­tis“, pa­tvir­tin­tas prieš ke­le­tą die­nų, – 410 tūks­tan­čių eu­rų.
 
„Ga­li­me džiaug­tis su­re­mon­tuo­ta ir be­veik 100 pro­cen­tų at­nau­jin­ta Ma­žą­ja sa­le. Prieš Nau­juo­sius me­tus įsi­gi­jo­me nau­ją te­les­ko­pi­nę kė­džių sis­te­mą, švie­sos ir gar­so apa­ra­tū­ros komp­lek­tą, bai­gia­me de­rin­ti įdie­gi­mo dar­bus. Sau­sio 28 die­ną vai­kiš­ko­je prem­je­ro­je „Te­gy­vuo­ja Lam­ber­tas!“ žiū­ro­vas jau ga­lės pa­si­mė­gau­ti įreng­ta Ma­žą­ja sa­le“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
Į pa­bai­gą ei­na dar­bai fo­jė. Di­džio­jo­je sa­lė­je pra­si­dė­jo ap­dai­la. Gri­mo kam­ba­riai da­žo­mi, ka­bi­na­mos lu­bos, su­dė­tos du­rys. Iš­da­žy­ti poil­sio kam­ba­riai, be­veik baig­ta da­žy­ti sce­na, su­mon­tuo­ta įran­ga, pa­kė­li­mo me­cha­niz­mai. Bai­gia­mi da­žy­ti ko­ri­do­riai, su­tvar­ky­ta ka­sos te­ri­to­ri­ja.
 
„Yra ženk­lų, kad ar­tė­ja­me prie pa­bai­gos“, – sa­ko A. Žvi­nys. Jo tei­gi­mu, re­mon­tas dar ne­pa­sie­kė ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tal­pų.
 
Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai teat­re, pra­dė­ti 2013 me­tais, vyks­ta ke­liais eta­pais. Teat­ras re­mon­tuo­ja­mas už Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šas.
 
Lau­kia fi­nan­sa­vi­mo
 
Šiuo me­tu teat­ras spek­tak­lius ro­do Ma­žo­jo­je sa­lė­je ir An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio mo­kyk­lo­je. Su­si­ta­ri­mas su Šiau­lių kul­tū­ros cent­ru bai­gė­si sau­sio 1 die­ną, ši įstai­ga taip pat re­mon­tuo­ja­ma.
 
Kai ku­rie spek­tak­liai da­bar pri­tai­ko­mi Ma­ža­jai sa­lei, per­da­ro­mos de­ko­ra­ci­jos. Čia bus ro­do­ma „No­ra“, „Žai­di­mo pa­bai­ga“, vai­kiš­ki spek­tak­liai „Blu­sy­no pa­sa­ko­ji­mai“, „Lau­mė ir Be­ben­čiu­kas“.
 
A. Si­rei­kos krep­ši­nio mo­kyk­lo­je ro­do­mas spek­tak­lis „Dumb­las“.
 
Pa­sak A. Žvi­nio, teat­ras Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai yra pa­tei­kęs 8 pro­jek­tus, bet iki šios aki­mir­kos ne­ži­no­ma, ko­kį fi­nan­sa­vi­mą gaus.
 
„Tą iš­gy­ve­na vi­si teat­rai. Iš­lei­dus nau­ją pro­fe­sio­na­lių teat­rų, kon­cer­ti­nių įstai­gų įsta­ty­mą, bu­vo įtvir­tin­ta nuo­sta­ta, kad nuo 2018 me­tų sau­sio 1 die­nos į Kul­tū­ros ta­ry­bą vals­ty­bi­niai teat­rai, kon­cer­ti­nės įstai­gos ne­tu­ri tei­sės teik­ti fi­nan­sa­vi­mo pa­raiš­kų (tik edu­ka­ci­jai), jų veik­la fi­nan­suo­ja­ma at­ski­ra ei­lu­te. Bet per tą lai­ką, nuo 2016-ųjų rug­sė­jo, mi­nis­te­ri­ja ne­su­ge­bė­jo tin­ka­mai pa­da­ry­ti na­mų dar­bų. Veiks­mas vy­ko, bet re­zul­ta­to nė­ra“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
Sau­sio 24 die­ną į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ją yra su­kvies­ti teat­rų va­do­vai. Ti­ki­ma­si, kad fi­nan­sa­vi­mas paaiš­kės po sau­sio 26 die­nos po­sė­džio.
 
„Pla­nuo­ja­me, bet ar pa­vyks, neaiš­ku“, – sa­ko A. Žvi­nys. Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui teat­ras no­rė­tų skir­ti jau­no vo­kie­čių re­ži­sie­riaus Ni­ko­las Darnstädt ir jo ko­man­dos dar­bą – spek­tak­lį pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus pje­sę „Min­dau­gas“.
 
Bend­ras pro­jek­tas su Na­cio­na­li­ne re­gio­nų plėt­ros agen­tū­ra – re­ži­sie­riaus Ai­do Gi­nio­čio spek­tak­lis, Ni­ko­la­jaus Go­go­lio „Re­vi­zo­rius“.
 
Jau­nas, per­spek­ty­vus ak­to­rius ir dra­ma­tur­gas Alek­sand­ras Špi­lia­vo­jus jau per­nai su­si­pa­ži­no su tru­pe, vy­res­niais ak­to­riais: jis no­ri sta­ty­ti sa­vo pa­ties ra­šo­mą pje­sę apie vy­res­nio am­žiaus žmo­nes, ku­rie gy­ve­na se­ne­lių na­muo­se, bet iš­gy­ve­na jau­niems žmo­nėms bū­din­gas emo­ci­jas.
 
Pla­nuo­se ir Bi­ru­tės Ba­ne­vi­čiū­tės vai­kiš­kas spek­tak­lis, skir­tas ma­žiau­siai au­di­to­ri­jai – nuo 0 iki 3 me­tų.
 
Nu­ma­ty­ti du fes­ti­va­liai. Ant­ro­je me­tų pu­sė­je tu­rė­tų vyk­ti tarp­tau­ti­nis jau­ni­mui skir­tas fes­ti­va­lis, or­ga­ni­zuo­ja­mas kar­tu su teat­rų vai­kams ir jau­ni­mui aso­cia­ci­ja „Asi­te­žas“. Fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­tų Lie­tu­vos teat­rai, de­ra­ma­si su 5–8 už­sie­nio tru­pė­mis.
 
Ki­tas fes­ti­va­lis – „At­gai­va“, skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-ečiui ir Są­jū­džio 30-ečiui pa­mi­nė­ti, tu­rė­tų vyk­ti vė­ly­vą pa­va­sa­rį ar­ba ru­de­nį. „At­gai­va“ bu­vo 1988 me­tais Gy­čio Pa­de­gi­mo ini­cia­ty­va Šiau­liuo­se or­ga­ni­zuo­tas lie­tu­viš­kos dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lis.
 
 
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

2018 m. sausio 17 d.