NAUJIENOS

Atgal

Teatras rengiasi naujajam sezonui ir ieško patalpų

2017 08 29

Rug­sė­jo 22-ąją Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras (VŠDT) pra­de­da 87-ąjį se­zo­ną. Iki Nau­jų­jų me­tų pla­nuo­ja­ma pri­sta­ty­ti ke­tu­rias prem­je­ras. Di­džiau­sias gal­vos skaus­mas teat­ro di­rek­to­riui Au­ri­mui Žvi­niui – kur ro­dy­ti spek­tak­lius, nes teat­ro Di­džio­ji sa­lė bus re­mon­tuo­ja­ma iki ki­tų me­tų.
 
Se­zo­ną ati­da­rys mies­tie­čiai
 
„Šio se­zo­no pa­grin­di­nė min­tis – šiek tiek ki­tu kam­pu žvelg­ti į tra­di­ci­nius ar­ba jau ži­no­mus da­ly­kus“, – sa­ko teat­ro va­do­vas A. Žvi­nys. Ki­taip teat­ras pa­žvelgs ir į nau­jo­jo se­zo­no ati­da­ry­mo šven­tę. Rug­sė­jo 21 die­ną pa­ts teat­ras „išeis“ į mies­to erd­ves, skir­tin­go­se vie­to­se vyks vi­suo­ti­nė se­zo­no ati­da­ry­mo ak­ci­ja – per­for­man­sas „Se­zo­nas ati­da­ry­tas!“.
 
Pa­sak A. Žvi­nio, se­zo­no ati­da­ry­mą no­ri­ma ati­duo­ti į mies­tie­čių – teat­ro žiū­ro­vų ran­kas. Teat­ro ko­lek­ty­vas, ei­da­mas per mies­tą, pra­šys, kad se­zo­ną ati­da­ry­tų skir­tin­gų pro­fe­si­jų, am­žiaus žmo­nės. Ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja pa­na­šės į Nau­jų­jų me­tų su­ti­ki­mą, ku­ris vil­ni­ja per vi­są pa­sau­lį. Pla­nuo­ja­mos vie­šos ne­ti­kė­tos, pro­vo­ka­ci­nės ak­ci­jos.
 
Spek­tak­lių se­zo­ną teat­ras pra­dės nau­jau­siais praei­to se­zo­no dar­bais. Rug­sė­jo 22 die­ną Ma­žo­jo­je sa­lė­je žiū­ro­vai iš­vys Al­do Ni­ko­laj „Ru­dens is­to­ri­ją“ (re­ži­sie­rius Juo­zas Ži­bū­da), rug­sė­jo 23 die­ną – Šiau­lių kul­tū­ros cent­re – Mi­cha­lo Walc­za­ko „Ka­syk­lą“ (re­ži­sie­rius Ar­tū­ras Arei­ma), o rug­sė­jo 24 die­ną – Ma­riu­so von Mayen­bur­go „Skulp­tū­rą“ (re­ži­sie­rius Pau­lius Ig­na­ta­vi­čius).
 
Nau­jo­jo se­zo­no re­pe­ti­ci­jos teat­re pra­si­dė­jo nuo rugp­jū­čio pra­džios. Iki Nau­jų­jų me­tų teat­ras yra nu­ma­tęs ke­tu­rias prem­je­ras.
 
Pir­mą­ją se­zo­no prem­je­rą – de­tek­ty­vi­nę tra­gi­ko­me­di­ją „Iš­rink­tie­ji“ – nu­ma­to­ma pa­ro­dy­ti spa­lio 27 die­ną. Spek­tak­lis ku­ria­mas ko­lek­ty­vi­nės kū­ry­bos prin­ci­pu: vi­si spek­tak­lio da­ly­viai tam­pa ly­gia­ver­čiais par­tne­riais. Spek­tak­lio re­ži­sie­rė Mo­ni­ka Kli­mai­tė, dra­ma­tur­gė Gab­rie­lė La­ba­naus­kai­tė.
 
Lapk­ri­čio pra­džio­je nu­ma­to­ma la­bo­ra­to­ri­nio spek­tak­lio „Teis­mo klai­da“ prem­je­ra. Spek­tak­lį pa­gal Fio­do­ro Dos­to­jevs­kio „Bro­lių Ka­ra­ma­zo­vų“ ro­ma­no 12 kny­gą „Teis­mo klai­da“ re­ži­suo­ja bir­že­lį teat­re vy­ku­sių kū­ry­bi­nių dirb­tu­vių va­do­vas Igo­ris Ly­so­vas.
 
Ka­lė­di­nė prem­je­ra bus skir­ta ma­žie­siems žiū­ro­vams. Re­ži­sie­rius An­ta­nas Glus­ki­nas pri­sta­tys Gian­ni Ro­da­ri pje­sę „Ne­kar­tą gy­ve­no ba­ro­nas Lam­ber­tas“. Vai­di­ni­mas bus pa­pil­dy­tas šo­kio ir ak­ro­ba­ti­niais cir­ko ele­men­tais.
 
Bend­rą pro­jek­tą – ame­ri­kie­čių dra­ma­tur­gės Mar­os Ire­ne Fornés pje­sę „Dumb­las“ – VŠDT įgy­ven­dins re­ži­sie­rius iš JAV Aa­ro­nas Kah­nas ir sce­nog­ra­fė Go­da Pa­le­kai­tė.
 
Ne­tu­ri pa­tal­pų
 
Di­dy­sis A. Žvi­nio rū­pes­tis – re­mon­tuo­ja­ma Di­džio­ji sa­lė. Pla­nuo­ja­ma, kad dar­bai bus baig­ti ki­tų me­tų sau­sį.
 
„Sa­vo veik­lą bu­vo­me nu­ta­rę kel­ti į Šiau­lių kul­tū­ros cen­tą, bet da­bar jau kal­ba­ma, kad ir Kul­tū­ros cent­ras už­da­ro­mas re­mon­tui, to­dėl grei­čiau­siai ne­tu­rė­si­me erd­vės, kur ro­dy­ti spek­tak­lius. Tai – di­džiau­sias gal­vos skaus­mas. Pag­rin­di­nis mū­sų pa­gal­bi­nin­kas bus Ma­žo­ji sa­lė, bai­gia­me su­si­tar­ti su An­ta­no Si­rei­kos krep­ši­nio aka­de­mi­ja – mo­kyk­lo­je yra lais­va ak­tų sa­lė, jo­je ak­to­riai re­pe­tuos nau­jus pa­sta­ty­mus, ga­li bū­ti, kad ro­dys ir spek­tak­lius“, – sa­ko teat­ro va­do­vas.
 
Pla­nuo­ja­ma, kad šį se­zo­ną teat­ras daž­niau vyks gast­ro­lių.
 
„Krū­vis yra di­de­lis. Ne­tu­rint pa­tal­pų at­ro­do, kad lau­kia mi­si­ja neį­ma­no­ma, bet mes ban­dy­si­me ją įveik­ti“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
Vi­sų pla­nų, nu­ma­ty­tų po Nau­jų­jų me­tų, teat­ro va­do­vas dar neatsk­lei­džia, nes neaiš­kus fi­nan­sa­vi­mas.
 
Išs­kir­ti­nė se­zo­no prem­je­ra bus skir­ta vals­ty­bės 100-ečiui. Į Šiau­lius at­vyks re­ži­sie­rius iš Ber­ly­no Ni­ko­las Darnstädt su sa­vo ko­man­da – dai­li­nin­kais, kom­po­zi­to­riu­mi. Vo­kie­tis sta­tys spek­tak­lį pa­gal Jus­ti­no Mar­cin­ke­vi­čiaus pje­sę „Min­dau­gas“.
 
„Re­ži­sie­rius jau yra ga­vęs pje­sės ver­ti­mą. No­ri­si, kad į Lie­tu­vos is­to­ri­ją bū­tų pa­si­žiū­rė­ta ki­tu kam­pu, at­vi­ru žvilgs­niu“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
Šį se­zo­ną bus per­mai­nų ir tru­pė­je. Pa­sak teat­ro va­do­vo, šiuo me­tu re­pe­tuo­jan­ti re­ži­sie­rė Mo­ni­ka Kli­mai­tė į Šiau­lius pa­si­kvie­tė tris jau­nus ak­to­rius, ku­rie ban­dys įsi­lie­ti į ko­lek­ty­vą.
 
„Vy­riau­sios kar­tos ak­to­riai po tru­pu­tį ma­ži­na krū­vį, at­si­ran­da erd­vės nau­jiems žmo­nėms. Ban­do­me ras­ti komp­ro­mi­są – ne­kirs­ti ša­kos“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
 
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
2017 m. rugpjūčio 29 d.