NAUJIENOS

Atgal

Teatro salė uždaroma remontui

2017 05 17

Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro Di­džio­ji sa­lė už­da­ro­ma re­mon­tui. Spek­tak­liai vyks Šiau­lių kul­tū­ros cent­re ir Ma­žo­jo­je teat­ro sa­lė­je. Pla­nuo­ja­ma, kad at­nau­jin­tas teat­ras du­ris pra­vers ki­tų me­tų sau­sį.
 
Pa­keis dvi sa­lės
 
Sa­vait­ga­lį Di­džio­jo­je teat­ro sa­lė­je bu­vo pa­ro­dy­ti pa­sku­ti­niai šio se­zo­no spek­tak­liai. Ge­gu­žės 18 die­ną spek­tak­lis „Duon­ke­pio žmo­na“ ir 19 die­ną – „Mei­lė po guo­bo­mis“ jau per­si­kels į Šiau­lių kul­tū­ros cent­rą.
 
Pa­sak Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro di­rek­to­riaus Au­ri­mo Žvi­nio, žiū­ro­vai teat­re dar ga­lės ap­si­lan­ky­ti ge­gu­žės 20 die­ną, kai teat­ras da­ly­vaus Mu­zie­jų nak­ties ren­gi­ny­je ir taps gy­vų per­so­na­žų mu­zie­ju­mi.
 
Di­džią­ją sa­lę teat­re pus­me­čiui pa­keis Ma­žo­ji sa­lė. Pir­mo­ji prem­je­ra Ma­žo­jo­je sa­lė­je vyks ge­gu­žės 27–28 die­no­mis, čia bus ro­do­ma Al­do Ni­co­laj dvie­jų da­lių dra­ma „Ru­dens is­to­ri­ja“ (re­ži­sie­rius – Juo­zas Ži­bū­da). Sek­ma­die­nį vyk­sian­tis spek­tak­lis bus skir­tas ak­to­riaus Vla­do Ba­ra­naus­ko ju­bi­lie­jui pa­mi­nė­ti.
 
„Ma­žo­ji sa­lė pra­dės nau­ją gy­ve­ni­mą. Ma­ža­sis bro­lis pe­rims di­džio­jo bro­lio krū­vį“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
Di­džia­jai sa­lei pri­tai­ky­tus spek­tak­lius žiū­ro­vai ga­lės pa­ma­ty­ti Kul­tū­ros cent­ro sa­lė­je.
 
„Žiū­ro­vams gal bus ne­pa­to­gu blaš­ky­tis tarp Ma­žo­sios sa­lės ir Kul­tū­ros cent­ro, šio­kia to­kia pai­nia­va, bet tai – neiš­ven­gia­my­bė, ki­to ke­lio nė­ra. Iš anks­to ga­li­ma at­si­pra­šy­ti žiū­ro­vų dėl ne­pa­to­gu­mų. La­bai ti­kiuo­si ir vi­liuo­si, kad jų ne­pra­ra­si­me“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
Teat­ras re­mon­to me­tu Šiau­liuo­se pla­nuo­ja ro­dy­ti 3–4 spek­tak­lius per sa­vai­tę: „Bū­si­me la­biau pri­vers­ti gal­vo­ti apie gast­ro­les – kai ne­tu­ri na­mų, tu­ri gast­ro­liuo­ti. Ki­ta ver­tus, ne vi­si spek­tak­liai dėl tech­ni­nių spren­di­mų ga­li bū­ti ro­do­mi tiek Kul­tū­ros cent­re, tiek Ma­žo­jo­je sa­lė­je.“
 
Di­džio­ji sa­lė, su­re­mon­tuo­ta sce­na, at­nau­jin­tos pir­mo­jo ir ant­ro­jo aukš­to fo­jė žiū­ro­vams tu­rė­tų bū­ti at­ver­tos 2018 me­tų sau­sį.
 
Per tą lai­ką žiū­ro­vų sa­lės in­ter­je­ras bus pa­keis­tas „nuo iki“: elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, vė­di­ni­mo, prieš­gais­ri­nė sis­te­mos, ap­dai­la, ki­li­mi­nės dan­gos, švies­tu­vai, du­rys, veid­ro­džiai. Jei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja skirs fi­nan­sa­vi­mą, iš da­lies bus at­nau­jin­ta ir įran­ga: gar­sas, ap­švie­ti­mas, spe­cia­lie­ji efek­tai.
 
Pa­sak A. Žvi­nio, sa­lė re­mon­to nė­ra ma­čiu­si maž­daug ke­tu­ris de­šimt­me­čius.
 
Ke­li eta­pai
 
Ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bai teat­re, pra­dė­ti 2013 me­tais, vyks­ta ke­liais eta­pais. Bu­vo at­lik­tas sto­gų su pri­ly­do­mą­ja dan­ga re­mon­tas, šil­dy­mo sis­te­mų ir ši­lu­mi­nių punk­tų pa­kei­ti­mas, šil­tin­tos sie­nos, re­mon­tuo­ti šlai­ti­niai sto­gai, įreng­tos prie­ki­nio fa­sa­do da­lies sta­ty­bi­nės konst­ruk­ci­jos.
 
Dar­bai pa­sta­to vi­du­je tę­sis iki 2018 me­tų pa­bai­gos: sta­ty­bi­nin­kai per­si­kels į Ma­žą­ją sa­lę, gri­mo kam­ba­rius.
 
Teat­ro re­mon­tas vyks­ta už Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos lė­šas. Bend­ra dar­bų su­ma, pa­sak A. Žvi­nio, – per 1 mi­li­jo­ną eu­rų.
 
„Sten­gia­mės, kad tai bū­tų neei­li­nė įstai­ga, sie­kia­me su­kur­ti jau­kų ir so­li­dų įvaiz­dį’“, – apie teat­ro pa­si­kei­ti­mus sakė di­rek­to­rius.
 
Šių me­tų ato­sto­gas Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras pra­dės bir­že­lio 17 die­ną. Į dar­bus grįš rugp­jū­čio 1-ąją, o pir­mą­jį rugp­jū­čio sa­vait­ga­lį vyks į tra­di­ci­nes gast­ro­les Pa­lan­go­je.
 
„Va­sa­ros me­tu su­rink­ti žiū­ro­vų Šiau­liuo­se bū­tų be­pras­miš­ka. Jau da­bar, at­ši­lus orams, bi­lie­tų par­da­vi­mai kri­to. Tai – kiek­vie­nų me­tų ženk­lai, nes vi­sa­da pa­va­sa­ris mums – šti­lio me­tas, va­sa­rą il­si­mės, o ru­de­nį ir žie­mą yra dar­bo pi­kas“, – sa­ko A. Žvi­nys.
 
 
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
2017 m. gegužės 17 d.