NAUJIENOS

Atgal

Pamatyti premjeros atvyko pjesės autorius

2017 05 16

Penk­ta­die­nį Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re pri­sta­ty­ta prem­je­ra – re­ži­sie­rius Ar­tū­ro Arei­mos spek­tak­lis „Ka­syk­la“. Prieš prem­je­rą kū­ry­bi­nė gru­pė su­si­ti­ko su pje­sės au­to­riu­mi, gar­siu len­kų dra­ma­tur­gu Mi­chal Walc­zak, spe­cia­liai at­vy­ku­siu į Šiau­lius.
 
Su­si­ti­ki­mas su M. Walc­zak vy­ko teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je. Dra­ma­tur­gas kal­bė­jo gim­tą­ja kal­ba – į lie­tu­vių kal­bą ver­tė ak­to­rius Da­lius Jan­čiaus­kas.
 
M. Walc­zak yra pa­ra­šęs per dvi­de­šimt pje­sių, jos sta­to­mos Eu­ro­pos ir JAV teat­ruo­se. Už ori­gi­na­lią dra­mi­nę kū­ry­bą au­to­rius yra pel­nęs ne vie­ną reikš­min­gą ap­do­va­no­ji­mą.
 
Pje­sė „Ka­syk­la“ pa­sa­ko­ja is­to­ri­ją apie „liūd­ną mies­tą, ku­ria­me nie­ka­da ne­vyk­da­vo nie­ko įdo­maus, ypač nuo ta­da, kai už­da­rė ka­syk­lą“. Spek­tak­ly­je at­si­sklei­džia mies­to gy­ven­to­jų be­vil­tiš­kas įstri­gi­mas ru­ti­no­je.
 
Į Šiau­lius M. Walc­zak at­vy­ko no­rė­da­mas pa­ma­ty­ti, kaip pje­sė bus in­terp­re­tuo­ta Šiau­lių sce­no­je, ar ji ak­tua­li ir čia. Da­ly­vau­ti re­pe­ti­ci­jo­je at­si­sa­kė: no­rė­jo pa­tir­ti siurp­ri­zą.
 
Pje­sė „Ka­syk­la“ pa­gal už­sa­ky­mą bu­vo pa­ra­šy­ta Valb­žy­cho mies­to teat­rui. Si­tua­ci­ja bu­vo rea­li: už­da­rius ka­syk­lą, žmo­nės at­si­dū­rė va­kuu­me. M. Walc­zak su­krė­tė po­kal­biai su vie­ti­niais, ku­rie la­bai blo­gai kal­bė­jo apie sa­vo mies­tą. Ir mies­te, ir teat­re la­bai jau­tė­si dep­re­sy­vi at­mos­fe­ra.
 
Ra­šy­da­mas pje­sę, M. Walc­zak dau­giau gal­vo­jo apie tai, kaip pa­tys žmo­nės ma­to sa­ve, sa­vo mies­tą. Gal at­va­žia­vu­siam mies­tas at­ro­do ki­taip?
 
Ar tai ati­tin­ka Šiau­lių nū­die­ną? Pa­sak dra­ma­tur­go, yra ne­ma­žai mies­tų, ku­rie gal­vo­ja, kad yra nuo­bo­dūs, liūd­ni. Teat­ro už­duo­tis – pa­veik­ti žmo­gaus mąs­ty­mą, su­krės­ti vaiz­duo­tę.
 
Pje­sė „Ka­syk­la“, pa­ra­šy­ta 2004 me­tais, yra vie­nas iš anks­ty­vų­jų M. Walc­zak kū­ri­nių. Ren­gi­nį ve­du­sį teat­ro­lo­gė, Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė tei­ra­vo­si, kuo dra­ma­tur­gas gy­ve­na šian­dien.
 
M. Walc­zak pen­ke­rius me­tus tu­ri teat­ri­nę gru­pę, kas 2–3 mė­ne­sius pri­sta­to po prem­je­rą. Po mė­ne­sio pla­nuo­ja­ma pa­ro­dy­ti spek­tak­lį apie Len­ki­jos trans­for­ma­ci­ją 1989 me­tais.
 
Sa­ve M. Walc­zak ma­to kaip dra­ma­tur­gą ir re­ži­sie­rių – ir ra­šan­tį, ir sta­tan­tį spek­tak­lius vie­nu me­tu. Da­bar dau­giau­siai lai­ko ski­ria ad­mi­nist­ruo­ti teat­ro gru­pės pa­si­ro­dy­mus.
 
Su­si­ti­ki­me sve­čias ne­ma­žai dė­me­sio sky­rė Len­ki­jos teat­ro pro­ble­moms. Jo tei­gi­mu, val­džia ne­prii­ma jau­nų­jų, pro­gre­sy­vių teat­ro va­do­vų, teat­rams trūks­ta fi­nan­sa­vi­mo. Teat­rai pra­ran­da kū­ry­bi­nę po­ten­ci­ją, pra­de­da mer­dė­ti.
 
Po­li­ti­kai pa­ju­to grės­mę: daž­nai len­kai la­biau ti­ki teat­ru. Teat­ras kri­ti­kuo­ja po­li­ti­ką Ezo­po kal­ba, bet iš tie­sų kri­ti­kuo­ja rea­lias pro­ble­mas.
 
Su­si­ti­ki­mo da­ly­viai tei­ra­vo­si, kiek teat­ras Len­ki­jo­je pa­tai­kau­ja žiū­ro­vui.
 
Sve­čio tei­gi­mu, pra­mo­gi­nio, pa­tai­kau­jan­čio žiū­ro­vui teat­ro ša­ly­je dau­giau, bet yra ir eks­pe­ri­men­tuo­jan­čių, ieš­kan­čių teat­rų. Drą­sų teat­rą žiū­ro­vas my­li, bet bū­tent toks teat­ras ir ta­po pa­vo­jin­gas po­li­ti­kams.
 
Tuo me­tu, kai ra­šė „Ka­syk­lą“, Valb­žy­cho teat­rui bu­vo pra­dė­jęs va­do­vau­ti nau­jas di­rek­to­rius, vy­ko sa­vo­tiš­kas mies­to ir teat­ro pri­si­jau­ki­ni­mas. Šio mies­to teat­ras, Len­ki­jo­je pa­sie­kęs aukš­tu­mų, da­bar yra ant kri­zės ri­bos, ap­kar­py­tas jo biu­dže­tas.
 
„Val­džia ne­su­vo­kia, kad teat­ras yra mies­to vi­zi­ti­nė kor­te­lė. Teat­ras ga­li tu­rė­ti to­kią pat atei­tį, kaip ka­syk­la“, – sa­kė M. Walc­zak.
 
M. Walc­zak teat­ri­nė vi­zi­ja – teat­ras tu­rė­tų kur­ti atei­tį, o ne per veid­ro­dį žiū­rė­ti į praei­tį.
 
Kal­bė­da­mas apie Lie­tu­vos teat­rą, M. Walc­zak sa­kė, jog Len­ki­jo­je la­bai ver­ti­na­mi Os­ka­ras Kor­šu­no­vas, Ei­mun­tas Nek­ro­šius. Sve­čią do­mi­no šiuo­lai­ki­nių dra­ma­tur­gų ir re­ži­sie­rių san­ty­kis, vie­šė­da­mas Lie­tu­vo­je, jis bu­vo su­si­ti­kęs su Ma­riu­mi Ivaš­ke­vi­čiu­mi. M. Walc­zak nuo­mo­ne, len­kų teat­ras ga­lė­tų pa­si­mo­ky­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo iš lie­tu­vių.
 
 
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
2017 m. gegužės 16 d.
www.skrastas.lt