NAUJIENOS

Atgal

Teatro dienos proga – gėlės ir dovanos aktoriams

2017 03 28

Sek­ma­die­nį Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re mi­nė­ta Tarp­tau­ti­nė teat­ro die­na. Ak­to­riams ir teat­ro my­lė­to­jams skam­bė­jo džia­zo kon­cer­tas, at­lie­ka­mas Re­mi­gi­jaus Ran­čio su­bur­to or­kest­ro, dai­na­vo Mig­lė Vil­čiaus­kai­tė-Mig­lo­ko, šo­ko lin­di­ho­po šo­kė­jai „Part­ners“.
 
Po nuo­tai­kin­go kon­cer­to ant sce­nos bu­vo pa­kvies­ti vi­si šio teat­ro ak­to­riai.
 
„Teat­ras mus pa­ky­lė­ja virš kas­die­ny­bės kur­ti gro­žį. Gar­sus is­pa­nų dra­ma­tur­gas Ri­kar­do de la Ve­ga yra pa­sa­kęs: „Jė­ga nu­ga­li jė­gą. Gro­žis nu­ga­li vis­ką.“ Svei­ki­nu vi­sus, ku­rie sa­vo min­ti­mis, dar­bais, žo­džiais ku­ria, puo­se­lė­ja teat­ro me­ną, ku­rie sau­go šį tra­pų gro­žio pa­sau­lį“, – svei­kin­da­mas ko­le­gas sa­kė teat­ro di­rek­to­rius Au­ri­mas Žvi­nys.
 
Iš­kil­min­gą Tarp­tau­ti­nės teat­ro die­nos šven­tę ve­dęs ak­to­rius ir pe­da­go­gas Juo­zas Ži­bū­da sa­kė, kad šiais me­tais dra­mos teat­ras iš­si­kė­lė mi­si­ją bend­rau­ti, suar­tė­ti su mies­tu ir pa­si­džiau­gė, kad mies­tas at­si­lie­pė į „teat­ro šauks­mą“.
 
Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė įtei­kė Sa­vi­val­dy­bės 600 eu­rų pri­zus ge­riau­siems vy­ro ir mo­ters vaid­me­nų at­li­kė­jams: In­gai Nor­ku­tei-Žvi­nie­nei – už Liu­bos vaid­me­nį, Au­ri­mui Žvi­niui – už Pet­ro Ve­ly­kio vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Var­dan tos“.
 
Dė­ko­da­ma už pre­mi­ją I. Nor­ku­tė-Žvi­nie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad tą die­ną jai tai ne­bu­vo staig­me­na, mat ži­niask­lai­da apie pre­mi­jas pra­ne­šė dar penk­ta­die­nį. Ak­to­rė dė­ko­jo Ai­dui Gi­nio­čiui, re­ži­sie­riui, pa­ti­kė­ju­siam jai Liu­bos vaid­me­nį, ko­le­goms ir že­mai nu­si­len­kė žiū­ro­vams. „Be jū­sų akių, džiaugs­mo ir aša­rų mes – nie­kas“, – sa­kė ak­to­rė.
 
A. Žvi­niui Sa­vi­val­dy­bės pre­mi­ja skir­ta ant­rą kar­tą, I. Nor­ku­tei-Žvi­nie­nei – penk­tą.
 
AB „Nau­jo­ji rū­ta“ sal­džiais pri­zais ap­do­va­no­jo sa­va­no­rius, tal­ki­nu­sius teat­rui, da­ly­va­vu­sius teat­ro edu­ka­ci­nė­je veik­lo­je, – Sta­sio Šal­kaus­kio gim­na­zi­jos ir Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos moks­lei­vius.
 
Ak­to­rių gil­di­ja dė­ko­jo ir pri­zus įtei­kė kal­bi­nin­kei, pe­da­go­gei Re­gi­nai Pet­ke­vi­čie­nei ir ma­ža­jam ak­to­riui Mo­tie­jui Ta­ma­šaus­kui.
 
Spor­to pre­kių par­duo­tu­vė „S-Spor­tas“ įstei­gė pri­zą nau­jam teat­ro dar­buo­to­jui, ku­ris, pa­sak J. Ži­bū­dos, „ne­pa­bū­go kos­mi­nio su­dė­tin­gu­mo spek­tak­lio „Ma­ža­sis prin­cas“ de­ko­ra­ci­jų ga­my­bos ir jas pa­ga­mi­no“, – šalt­kal­viui Gin­tau­tui Vil­ki­nui.
 
„S-Spor­tas“ taip pat ap­do­va­no­jo Na­po­leo­no Lie­tu­vio vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Var­dan tos“ su­kū­ru­sį Au­ri­mą Pin­tu­lį ir „Ma­ža­ja­me prin­ce“ Pi­lo­tą, Ka­ra­lių, Gir­tuok­lį, Gar­bėt­roš­ką ir Ži­bin­ti­nin­ką vai­di­nu­sį Da­lių Jan­čiaus­ką.
 
„Cent­ro šo­ko­la­di­nė“ įstei­gė pri­zą no­mi­na­ci­jai „Me­tų at­gi­mi­mas“. Jis įteik­tas rū­bi­nin­kei Jo­lan­tai Jan­čiaus­kie­nei.
 
„Do­va­nų krau­tu­vė­lės“ ma­žo­ji at­sto­vė di­džiu­lę do­va­nų dė­žę įtei­kė ak­to­rei In­gai Nor­ku­tei-Žvi­nie­nei.
 
Gro­žio na­mai „Mer­ci mer­ci“ už Onos vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Var­dan tos“ ap­do­va­no­jo ak­to­rę Eg­lę Sta­ni­šaus­kai­tę.
 
Klu­bas „Šiau­lie­tė“ pri­zu ap­do­va­no­jo ak­to­rę Jū­ra­tę Bud­riū­nai­tę už Ber­na­de­tės vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Vi­su grei­čiu at­gal!“ Už Ane­tės vaid­me­nį ta­me pa­čia­me spek­tak­ly­je No­me­dą Bė­čiū­tę ap­do­va­no­jo „Tic­ket mar­ket“.
 
Pas­vei­kin­ti ko­le­gų su Teat­ro die­na ant sce­nos ko­pė bu­vę teat­ro va­do­vai: Vy­tau­tas Juš­kus, Egi­di­jus Lap­kus, Arū­nas Va­si­liaus­kas, An­ta­nas Venc­kus.
 
Teat­rui gė­lių ir do­va­nų taip pat įtei­kė įmo­nės „Diab“ va­do­vas Ma­rius Bal­vo­čius, kul­tū­ros cent­ras „Laip­tų“ ga­le­ri­ja, ban­kas „Ci­ta­de­lė“, Šiau­lių ap­skri­ties žy­dų bend­ruo­me­nė.
 
 
„Šiau­lių kraš­to“ inf.
2017 m. kovo 28 d.
www.skrastas.lt