NAUJIENOS

Atgal

88-ojo teatro sezono naujienos

2018 09 14

Vals­ty­bi­nis Šiau­lių dra­mos teat­ras (VŠDT) penk­ta­die­nį nau­ją­jį se­zo­ną pri­sta­tys per gru­pės „Church on Wheels“ kon­cer­tą. Rug­sė­jo 28–29 die­no­mis teat­ras pa­kvies į at­nau­jin­tą Di­džią­ją sa­lę pa­ma­ty­ti pir­mo­sios prem­je­ros – kū­rė­jų iš Vo­kie­ti­jos pa­sta­ty­tą kont­ro­ver­siš­ką spek­tak­lį „Min­dau­gas“. Ru­de­nį lau­kia du fes­ti­va­liai: „Jė­ga!/Cool!“ vai­kams ir jau­ni­mui bei „At­gai­va“, skir­tas lie­tu­viš­kos dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lio 30-me­čiui pa­mi­nė­ti.
 
Pro­vo­kuo­jan­tis „Min­dau­gas“
 
Šie­met VŠDT pa­sta­tui su­kan­ka 80 me­tų. Šiuo me­tu ant šo­ni­nio fa­sa­do šiau­lie­čiai me­ni­nin­kai Re­da ir Arū­nas Uo­gin­tai pie­šia 80 dru­ge­lių, ky­lan­čių į dan­gų ir sim­bo­li­zuo­jan­čių kiek­vie­nus pa­sta­to me­tus. „Dru­ge­liai nak­ti­niai, kai ku­rie bus pa­blu­kę, no­ri­me iš­lai­ky­ti och­ri­nį to­ną. Dru­ge­liai bus pri­seg­ti ada­tė­lė­mis“, – nu­li­pęs nuo pa­sto­lių, paaiš­ki­na A. Uo­gin­tas.Šis di­džiu­lis sie­ni­nės ta­py­bos kū­ri­nys – Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jos pro­jek­to „Sau­lės pa­gro­bi­mas III“ tę­si­nys.Pa­sak VŠDT va­do­vo Au­ri­mo Žvi­nio, dru­ge­lis la­bai ge­rai at­spin­di teat­ro me­ną: yra tra­pus ir trum­pa­lai­kis – su­ži­bė­jo ir už­ge­so.
Nau­ją­jį, 88-ąjį, se­zo­ną VŠDT pri­sta­tys penk­ta­die­nį, 18 va­lan­dą 30 mi­nu­čių, Ma­žo­jo­je sa­lė­je. Se­zo­no ati­da­ry­mo pro­ga kon­cer­tuos gru­pė „Church on Wheels“, ku­rios pa­grin­dą su­da­ro VŠDT ak­to­riai Se­ve­ri­nas Nor­gai­la, Ai­das Ma­tu­tis ir re­ži­sie­rius, me­no va­do­vas Pau­lius Ig­na­ta­vi­čius.Ne­mo­ka­mo kon­cer­to in­tar­puo­se bus pri­sta­to­mi spek­tak­liai, edu­ka­ci­jos, fes­ti­va­liai.Pa­sak VŠDT va­do­vo Au­ri­mo Žvi­nio, se­zo­nas bus la­bai įtemp­tas.Rug­sė­jo 28–29 die­no­mis žiū­ro­vai pa­ma­tys il­gai lauk­tą ir bran­din­tą pro­jek­tą „Min­dau­gas“ pa­gal Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių.Sta­ty­ti spek­tak­lio at­vy­ko jau­na, am­bi­cin­ga, sa­vo ša­ly­je su­lau­ku­si ap­do­va­no­ji­mų kū­rė­jų ko­man­da iš Vo­kie­ti­jos: re­ži­sie­rius Ni­ko­las Darnstädt, kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Lau­ra Kirst, sce­nog­ra­fė Si­na Mant­hey, kom­po­zi­to­rius Lu­kas Darnstädt, vi­deo­me­ni­nin­kas Jan­nik Schnei­der. A. Žvi­nio tei­gi­mu, pro­jek­tas kont­ro­ver­siš­kas, nes kū­ri­nys la­bai ge­rai ži­no­mas, o vo­kie­čiai į jį pa­žvel­gė vi­sai ki­tu kam­pu, be iš­skir­ti­nių sen­ti­men­tų Lie­tu­vai, be išanks­ti­nių nuo­sta­tų. Re­ži­sie­rius pa­tei­kė sa­vo „Min­dau­go“ ver­si­ją, pri­tai­ky­da­mas šiuo­lai­ki­nio teat­ro pa­tir­tį ir pa­ro­dy­da­mas, kaip jis ma­to šian­die­ni­nę Eu­ro­pą, pa­sau­lį, po­li­ti­nį kon­teks­tą.VŠDT li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė ma­no, kad šian­die­ni­nės teat­ro tra­di­ci­jos spek­tak­lis gal­būt bus ne iš pir­mo kar­to „įkan­da­mas“. „La­bai įdo­mi žiū­ro­vų reak­ci­ja, lau­kia­me, kaip šiau­lie­čiai priims spek­tak­lį. Re­ži­sie­rius pa­si­rin­ko kal­bė­ti ak­tua­liai apie Min­dau­gą, šiek tiek pro­vo­kuo­ja žiū­ro­vą. Tai bus vie­na įdo­miau­sių ir įspū­din­giau­sių prem­je­rų“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė. „Min­dau­gas“ bus pir­ma­sis spek­tak­lis, ku­rį žiū­ro­vai iš­vys su­re­mon­tuo­to­je Di­džio­jo­je sa­lė­je.
 
Dė­me­sys jau­na­jam žiū­ro­vui
 
Spa­lio 2–6 die­no­mis VŠDT kar­tu su Tarp­tau­ti­ne teat­rų vai­kams ir jau­ni­mui aso­cia­ci­ja „Asi­te­žas“ or­ga­ni­zuo­ja fes­ti­va­lį „Jė­ga!/Cool!“. VŠDT į aso­cia­ci­ją „Asi­te­žas“ įsto­jo prieš dve­jus me­tus ir jau tu­ri re­zul­ta­tą – tarp­tau­ti­nį fes­ti­va­lį. Fes­ti­va­lis pa­me­čiui ke­liau­ja po Bal­ti­jos ša­lis: Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją. „Jė­ga!/Cool!“ Lie­tu­vo­je vyks penk­tą kar­tą. Fes­ti­va­lio me­tu bus pa­ro­dy­ta be­veik 30 spek­tak­lių, da­ly­vaus 15 tru­pių iš Lie­tu­vos, 6 – iš už­sie­nio. Už­sie­nio tru­pės spek­tak­lius ro­dys Vals­ty­bi­nia­me Šiau­lių dra­mos teat­re. Fes­ti­va­lis iš­si­plės ir į re­gio­ną: spek­tak­liai ke­liaus į Kel­mės, Nai­sių teat­rus.Prog­ra­ma nu­ma­ty­ta įvai­raus am­žiaus vai­kams: nuo kū­di­kių iki paaug­lių spek­tak­lių ang­lų kal­ba. Kas­dien bus ro­do­ma po ke­lis spek­tak­lius.Fes­ti­va­ly­je žiū­ro­vai iš­vys įvai­rių sti­lių spek­tak­lių: šo­kio, kla­si­ki­nius, nau­jos ma­dos, kaip sto­ry tel­ling teat­ras, kur vi­sas dė­me­sys tel­kia­mas kal­bai, pa­sa­ko­ji­mui.Kar­tu vyks edu­ka­ci­niai už­siė­mi­mai, se­mi­na­ras pro­fe­sio­na­liems ak­to­riams. Vai­kams bus pa­siū­ly­ta tap­ti jau­nai­siais teat­ro kri­ti­kais.Fes­ti­va­lį vai­ni­kuos Nor­dic-Bal­tic su­va­žia­vi­mas, į ku­rį su­si­ren­ka skir­tin­gų ša­lių „Asi­te­žo“ at­sto­vai ap­tar­ti ten­den­ci­jų, pro­ble­mų.„Fes­ti­va­lis svar­bus, nes pa­sku­ti­nių me­tų gal­vos skaus­mas – kaip pri­trauk­ti jau­ną žiū­ro­vą, moks­lei­vių į teat­rą, kad ne tik atei­tų pa­si­žiū­rė­ti at­rak­ty­vių spek­tak­lių, bet ir tap­tų ak­ty­viais, kri­tiš­kais me­no ver­tin­to­jais, su­vo­kė­jais“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.
Vy­res­nių kla­sių moks­lei­viams VŠDT yra pa­ren­gęs edu­ka­ci­nę pro­gra­mą „Ži­no­mi teks­tai – nau­ji kon­teks­tai“. Į teat­rą kvie­čia­mi re­ži­sū­ros stu­den­tai ma­gist­ran­tai sa­vaip pa­sta­ty­ti kū­ri­nį iš moks­lei­vių stu­di­jų pro­gra­mos. Šiuo me­tu re­pe­tuo­ja­mi du epi­zo­dai pa­gal Jur­gio Sa­vic­kio ir Juo­zo Er­lic­ko teks­tus. Jų prem­je­ra bus rug­sė­jo 19 die­ną, po pri­sta­ty­mo vyks dis­ku­si­ja.
 
Kal­ba­si su Os­ka­ru Kor­šu­no­vu
 
Spa­lio 21 die­ną nu­ma­ty­ta dar vie­na prem­je­ra: Pau­lius Ig­na­ta­vi­čius Ma­žo­jo­je sa­lė­je pri­sta­tys spek­tak­lį pa­gal Eu­ge­ne Io­nes­co pje­sę dar­bi­niu pa­va­di­ni­mu „Klie­de­siai dviem“ ar­ba „Šėls­mas dvie­se“. Pje­sė iki šiol ne­bu­vo iš­vers­ta į lie­tu­vių kal­bą ir sta­ty­ta Lie­tu­vo­je.Spek­tak­lis su tri­mis vei­kian­čiais as­me­ni­mis bus ro­do­mas ka­me­ri­nė­je erd­vė­je.„Pje­sė yra ab­sur­do, keis­to siu­že­to, pa­sta­ty­mas bus int­ri­guo­jan­tis. Tai – dvie­jų žmo­nių san­ty­kių aiš­ki­ni­ma­sis ka­ro ap­lin­ky­bių fo­ne“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.
Atei­nan­čiais, 2019 me­tais, teat­ras yra su­pla­na­vęs tris prem­je­ras.Tarp­tau­ti­nei teat­ro die­nai pla­nuo­ja­mas re­ži­sie­riaus Ai­do Gi­nio­čio spek­tak­lis „Re­vi­zo­rius“ (Ni­ko­la­jus Go­go­lis).Spe­cia­liai VŠDT pje­sę apie Šiau­lius dar­bi­niu pa­va­di­ni­mu „Ste­buk­las“ ra­šo Ri­man­tas Kmi­ta. Pa­sak A. Žvi­nio, teat­ras dėl šios pje­sės sta­ty­mo kal­ba­si su Os­ka­ru Kor­šu­no­vu.
V. Šeks­py­ro „Va­sar­vi­džio nak­ties sap­ną“ sta­tys P. Ig­na­ta­vi­čiaus.
VŠDT yra nu­ma­tęs skelb­ti at­vi­rą kon­kur­są jau­niems re­ži­sie­riams – vai­kiš­kam spek­tak­liui sta­ty­ti.
Yra pa­si­kei­ti­mų tru­pė­je: į teat­rą atė­jo dvi Šiau­lių uni­ver­si­te­to est­ra­dos me­no spe­cia­ly­bę bai­gu­sios stu­den­tės Gin­ta­rė Ra­moš­kai­tė ir Li­na Ge­čai­tė. Ak­to­rės de­biu­tuos spek­tak­ly­je „Min­dau­gas“.
Iš re­per­tua­ro šie­met iš­brau­kia­mi spek­tak­liai „Bal­ta­ra­gio ma­lū­nas“, „Sriu­bi­nė“, „Mi­kė“, „Dak­ta­ras ir Man­ga­ry­ta“, „Iner­tiš­kos du­jos“, „Igua­nos nak­tis“.
 
Grįž­ta „At­gai­va“
 
Išs­kir­ti­nis įvy­kis – nuo lapk­ri­čio 6 iki gruo­džio 2 die­nos vyk­sian­tis lie­tu­viš­kos dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lis, skir­tas fes­ti­va­lio „At­gai­va“ tris­de­šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti.Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, gar­sus fes­ti­va­lis prieš 30 me­tų išau­go į po­li­ti­nį ju­dė­ji­mą, ta­po Šiau­rės Lie­tu­vos Są­jū­džio pra­džia. Re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas, va­do­va­vęs fes­ti­va­liui, da­bar su­ti­ko bū­ti gar­bės sve­čiu, koor­di­na­to­riu­mi.Fes­ti­va­ly­je bus pri­sta­ty­ti nau­jau­si šiuo­lai­ki­nės lie­tu­vių dra­ma­tur­gi­jos kū­ri­niai, maž­daug 7 spek­tak­lius ro­dys teat­rai iš Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos.
Spe­cia­liai fes­ti­va­liui bus pri­sta­ty­ta dar vie­na prem­je­ra – Alek­sand­ro Špi­le­voj pa­ra­šy­ta ir pa­sta­ty­ta pje­sė „Ba­ga­del­nios sak­mės“.Pa­sak A. Žvi­nio, A. Špi­le­voj yra jau­nas ir la­bai po­zi­ty­vus žmo­gus, am­bi­cin­gas kū­rė­jas, ne­ma­žą lai­ko da­lį sky­ręs glo­bos na­muo­se gy­ve­nan­tiems žmo­nė­ms, sa­va­no­ria­vęs se­ne­lių na­muo­se. Ši pa­tir­tis ins­pi­ra­vo min­tį pa­ra­šy­ti apie se­ne­lių na­mus pje­sę, ku­rio­je at­si­spin­dė­tų gra­žūs žmo­nių gy­ve­ni­mai.Pje­sė nė­ra vien­ti­sos struk­tū­ros: vai­di­ni­mas su­dė­lio­tas iš at­ski­rų pa­sa­ko­ji­mų, epi­zo­dų. Re­ži­sie­rius pa­si­rin­ko vy­res­nią­ją ak­to­rių kar­tą, de­šimt žmo­nių.
Fes­ti­va­lio „At­gai­va“ spek­tak­lių pro­gra­mą ly­dės dis­ku­si­jos, pri­si­mi­ni­mų, poe­zi­jos va­ka­rai. Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je bus ati­da­ry­ta ak­to­riaus Juo­zo Bin­do­ko fo­tog­ra­fi­jų, ku­rio­se įam­žin­tas fes­ti­va­lis, pa­ro­da.„At­gai­vos“ fes­ti­va­lis prieš tris de­šimt­me­čius tu­rė­jo sa­vo laik­raš­tį: laik­raš­tis bus iš­leis­tas ir šie­met.

2018 Rugsėjo 13d.
Ž. Kavaliauskaitė
www.skrastas.lt