NAUJIENOS

Atgal

Lietuvių dramaturgijos festivalis sugrįžo po 30 metų

2018 11 07

Fes­ti­va­lis su is­to­ri­niu prie­sko­niu

„Jaus­ti SA­VO lai­ką“, – to­kį mo­to pa­si­rin­ko Šiau­liuo­se po 30 me­tų vėl ren­gia­mas lie­tu­viš­kos dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lis „At­gai­va“. Fes­ti­va­lis vyks lapk­ri­čio 6–gruodžio 1 die­no­mis.

„Kai pa­kė­lė­me ar­chy­vi­nę me­džia­gą ir pa­si­žiū­rė­jo­me, ko­kio mas­to, reikš­min­gu­mo bu­vo įvy­kis, ki­lo min­tis, ko­dėl ne­pa­ban­džius at­gai­vin­ti fes­ti­va­lį, ži­no­ma, ne­si­ti­kint to pa­ties ažio­ta­žo, nes laik­me­tis yra ki­tas, ki­ti po­rei­kiai, pub­li­kos lū­kes­čiai. Mū­sų idė­ją la­bai pa­lai­kė tuo­me­ti­nis fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas. Teat­re tu­ri­me dau­gy­bę liu­di­nin­kų, ku­rie pa­tys da­ly­va­vo fes­ti­va­ly­je“, – sa­kė Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro (VŠDT) li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė.

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mas va­kar vy­ko Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, čia ati­da­ry­ta ak­to­riaus Juo­zo Bin­do­ko do­ku­men­ti­nių fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „At­gai­vos fes­ti­va­liui – 30“. Pris­ta­ty­ta ir ki­ta fes­ti­va­lio me­džia­ga.

Te­le­til­tu bu­vo su­si­siek­ta su Ak­ro­no (JAV) uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riu­mi Pat­ri­ku Chu­ra. Pro­fe­so­rius po­rą me­tų ty­ri­nė­jo šį fes­ti­va­lį, yra įra­šęs dau­gy­bę in­ter­viu ir ruo­šia­si iš­leis­ti kny­gą.

Va­ka­re žiū­ro­vai bu­vo pa­kvies­ti į poe­zi­jos ir pri­si­mi­ni­mų va­ka­rą Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čio­je, čia ak­to­rė Jū­ra­tė Onai­ty­tė skai­tė An­ta­no Ma­cei­nos-Jas­man­to poe­zi­ją.

1988 me­tais Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čio­je vei­kė Ma­ža­sis teat­ras, „At­gai­vos“ me­tu čia bu­vo ro­do­mi spek­tak­liai, skai­to­ma poe­zi­ja, vy­ko karš­tos dis­ku­si­jos. 1990 me­tais baž­ny­čia bu­vo grą­žin­ta ti­kin­tie­siems.

VŠDT va­do­vas Au­ri­mas Žvi­nys „At­gai­vą“ va­di­na fes­ti­va­liu su is­to­ri­niu prie­sko­niu.

„Šiau­liai sto­ko­jo teat­ri­nių fes­ti­va­lių, šie me­tai – kaip pro­trū­kis: ne­se­niai bai­gė­si ASI­TEŽ tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis vai­kams, da­bar pra­si­de­da lie­tu­viš­kos dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lis. Tiks­lai ke­li – pa­mi­nė­ti svar­bų įvy­kį, tuo la­biau, kad 30 me­tų ir Są­jū­džiui, o šis fes­ti­va­lis tu­rė­jo įta­ką Są­jū­džio pra­džiai, gy­va­vi­mui, rai­dai. Dar vie­na svar­bi funk­ci­ja – pa­ro­dy­ti, kas lie­tu­viš­ko­je dra­ma­tur­gi­jo­je įvy­ko šiuo me­tu. Bus ro­do­mi spek­tak­liai, at­spin­din­tys lie­tu­viš­kos dra­ma­tur­gi­jos rai­dą, pa­sku­ti­nes ten­den­ci­jas, kuo da­bar gy­vas lie­tu­viš­kas teat­ras“, – sa­kė A. Žvi­nys.

Ne­pa­mir­šo praei­ties

Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, fes­ti­va­lio pro­gra­ma su­da­ry­ta re­mian­tis ir se­ną­ja „At­gai­vos“ pro­gra­ma. Pri­si­mi­ni­mų ir poe­zi­jos va­ka­ras „Nak­ties poe­zi­ja“ bus tar­si pa­mink­las „Nak­ties poe­zi­jos“ skai­ty­mams 1988 me­tais.

Prieš 30 me­tų „Nak­ties poe­zi­jos“ skai­ty­mai su­lau­kė di­džiu­lio po­pu­lia­ru­mo, sa­lė bū­da­vo sau­sa­kim­ša. Skai­ty­muo­se da­ly­va­vo Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė, Al­gir­das La­tė­nas, Va­le­ri­jus Jev­se­je­vas, Ri­man­tas Jo­vas, Li­gi­ta Kond­ra­tai­tė, As­ta Prei­dy­tė, Ra­mū­nas Abu­ke­vi­čius, Pet­ras Vens­lo­vas, Kęs­tu­tis Ma­ci­jaus­kas, An­ta­nas Venc­kus, Si­gi­tas Ja­ku­baus­kas, Oli­ta Dau­tar­tai­tė, Ro­lan­das Ras­taus­kas ir ki­ti.

Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, prieš tris de­šimt­me­čius skai­ty­ti lie­tu­viš­ką poe­zi­ją, su­grą­žin­ti draus­tų poe­tų pa­var­des pri­ly­go drą­siam po­li­ti­niam ma­ni­fes­tui.

Lapk­ri­čio 30 die­ną į at­gi­mu­sios „At­gai­vos“ poe­zi­jos skai­ty­mus pa­si­da­ly­ti pri­si­mi­ni­mais, pa­skai­ty­ti ei­lė­raš­čių pa­kvies­ti anuo­met poe­zi­ją skai­tę ak­to­riai. Prie jų pri­si­jungs ir jau­nes­nie­ji teat­ro ko­le­gos.

Gruo­džio 1 die­ną vyks kon­fe­ren­ci­ja-dis­ku­si­ja „Ry­to min­tys apie tris­de­šimt at­gai­vos me­tų“, jo­je da­ly­vaus re­ži­sie­rius G. Pa­de­gi­mas, teat­ro­lo­gas dr. Ed­ga­ras Kli­vis, teat­ro­lo­gė pro­f. Jur­gi­ta Sta­niš­ky­tė.

Prieš 30 me­tų fes­ti­va­lio da­ly­je „Ry­to min­tys“ pra­ne­ši­mus skai­tė iš­ki­liau­si to me­to kul­tū­ri­nio ir po­li­ti­nio gy­ve­ni­mo at­sto­vai: Ro­mual­das Ozo­las, Nor­ber­tas Vė­lius, Mei­lė Luk­šie­nė, Van­da Za­bors­kai­tė, Vy­tau­tas Ku­bi­lius ir kiti.

Pir­ma­sis „At­gai­vos“ fes­ti­va­lis tu­rė­jo sa­vo laik­raš­tį, teat­ras pa­si­sten­gė iš­sau­go­ti šią tra­di­ci­ją. Nau­jau­sia­me „At­gai­vos“ nu­me­ry­je pub­li­kuo­ja­mi in­ter­viu su G. Pa­de­gi­mu, A. Špi­le­voj, jau­nais teat­ro­lo­gais.

Dan­gaus priean­gy­je

Fes­ti­va­ly­je bus vai­di­na­mi de­vy­ni spek­tak­liai. Spek­tak­lių pro­gra­mą pra­dės VŠDT prem­je­ra „Ba­ga­del­nia“.

Klai­pė­dos jau­ni­mo teat­ras pa­ro­dys re­ži­sie­riaus Jo­no Ter­te­lio ir dra­ma­tur­go And­riaus Jev­se­je­vo R.E.M., Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis dra­mos teat­ras ir au­to­rė, re­ži­sie­rė ir at­li­kė­ja Bi­ru­tė Mar pri­sta­tys spek­tak­lį „Le­do vai­kai“, Vals­ty­bi­nis Vil­niaus ma­ža­sis teat­ras fes­ti­va­lio pro­gra­mai pa­tei­kė re­ži­sie­rės Gab­rie­lės Tu­mi­nai­tės ir dra­ma­tur­gės Pau­li­nos Pu­ky­tės pa­sta­ty­mą „Mar­ti“, Klai­pė­dos Pi­lies teat­ras at­ve­ža prem­je­ri­nį re­ži­sie­riaus Al­vy­do Viz­gir­do spek­tak­lį pa­gal Ri­man­to Ša­ve­lio ap­sa­ky­mą „Fa­bi­jo­nas“, Kau­no ka­me­ri­nis teat­ras pri­sta­tys do­ku­men­ti­nį re­ži­sie­riaus ir dra­ma­tur­go G. Pa­de­gi­mo spek­tak­lį „Alks­niš­kės“, „Me­nų spaus­tu­vė“ – spek­tak­lį „Neiš­mok­tos pa­mo­kos“ (pje­sės au­to­rius ir re­ži­sie­rius A.Špi­le­voj, mu­zi­kos kom­po­zi­ci­ja ir at­li­ki­mas – šiau­lie­čių ro­ko gru­pės „Co­lours of Bubb­les").

Fes­ti­va­lį už­baigs fes­ti­va­lio šei­mi­nin­kas – VŠDT su spek­tak­liu „Min­dau­gas“ (pa­gal Jus­ti­ną Mar­cin­ke­vi­čių, re­ži­sie­rius Ni­ko­las Darnstädt).

Vie­nos da­lies spek­tak­lis „Ba­ga­del­nia“ va­kar bu­vo pri­sta­ty­tas spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je. Lapk­ri­čio 10 ir 11 die­no­mis prem­je­ra bus ro­do­ma teat­ro Ma­žo­jo­je sa­lė­je.

„Ba­ga­del­nia“ su­da­ry­ta iš skir­tin­gų, bet tar­pu­sa­vy­je su­si­ju­sių is­to­ri­jų iš vie­nų se­ne­lių glo­bos na­mų. Žiū­ro­vai pa­tys iš­si­rinks, ko­kią ki­tą sce­ną žiū­rės.

Spek­tak­lio ko­man­da: pje­sės au­to­rius ir re­ži­sie­rius Alek­sandr Špi­le­voj, sce­nog­ra­fė ir kos­tiu­mų dai­li­nin­kė Rū­ta Lend­rai­ty­tė Utal­la, kom­po­zi­to­rius Pau­lius Tri­jo­nis, vaiz­do pro­jek­ci­jų au­to­rius And­rej Špi­le­voj, Au­re­li­jus Čiu­pas, švie­sų dai­li­nin­kas Da­rius Ma­li­naus­kas.

Spek­tak­lį re­pe­tuo­ja dvi ak­to­rių su­dė­tys. Vaid­me­nis at­liks Vi­li­ja Pa­lec­kai­tė, Juo­zas Ži­bū­da, Ri­man­ta Kri­la­vi­čiū­tė, Si­gi­tas Ja­ku­baus­kas, Vla­das Ba­ra­naus­kas, No­me­da Bė­čiū­tė, An­ta­nas Venc­kus, Ni­jo­lė Mi­ron­či­kai­tė, Juo­zas Bin­do­kas, Sau­lius Eduar­das Pau­liu­ko­nis.

Pje­sę „Ba­ga­del­nia“ A. Špi­le­voj su­kū­rė me­tus be­si­lan­ky­da­mas se­ne­lių glo­bos na­muo­se, rink­da­mas is­to­ri­jas. Tai nė­ra do­ku­men­ti­nio ti­po spek­tak­lis, jo tiks­las nė­ra grau­din­ti ar pri­sta­ty­ti pro­ble­mas: kū­rė­jui la­biau rū­pi žmo­giš­ki san­ty­kiai, fi­lo­so­fi­nis lyg­muo.

Re­ži­sie­rius paaiš­ki­no spek­tak­lio pa­va­di­ni­mą: „Ba­ga­del­nia“ – prie­glau­da, lie­tu­viai ją dar va­din­da­vo uba­gy­nu. Eti­mo­lo­giš­kai žo­dis su­da­ry­tas iš dvie­jų šak­nų „Bog“ ir „de­lat“ – sla­vų kal­ba tai yra „Die­vas“ ir „da­ry­ti“ – pa­da­ry­ta dėl Die­vo, var­dan Die­vo ar­ba su Die­vo pa­gal­ba tiems žmo­nėms, ku­riems pa­gal­ba rei­ka­lin­ga.

A. Špi­le­voj iš rea­lios ba­ga­del­nios gy­ven­to­jos iš­gir­do, kad ba­ga­del­nia – erd­vė, ku­ri jau ne­bė­ra pla­čia­me vi­suo­me­nės pa­sau­ly­je, bet dar ir nė­ra dan­gus. Tai yra dan­gaus priean­gis.

Sce­nog­ra­fė ir kos­tiu­mų dai­li­nin­kė R. Lend­rai­ty­tė Utal­la su re­ži­sie­riu­mi pro­ce­se da­ly­va­vo nuo A iki Ž. Sce­nog­ra­fi­jos rea­liz­mas – sti­li­zuo­tas, su švel­niu mo­der­niz­mu.

Virš vei­kė­jų nu­ga­rų ka­bo 10 te­le­vi­zo­rių. Pa­sak A. Špi­le­voj, se­ne­lių na­muo­se jie nie­ka­da neiš­jun­gia­mi ir, ko ge­ro, daž­niau­sias vie­ti­nių gy­ven­to­jų gin­čas yra, ko­kį ka­na­lą žiū­rė­ti.

Re­ži­sie­riui ne­si­no­rė­jo aiš­kios ri­bos, kur rea­lus, kur ne­rea­lus, kur vi­di­nis, kur išo­ri­nis pa­sau­lis: vis­kas yra čia pat, vie­no­je erd­vė­je, ša­lia.

Spek­tak­ly­je la­bai svar­bią vie­tą uži­ma mu­zi­ka. Kū­ry­bi­nia­me pro­ce­se S. Ja­ku­baus­kas re­ži­sie­rių už­krė­tė gru­pe „The Doors“ ir Ji­mu Mor­ri­so­nu. Ak­to­rius at­ne­šė lie­tu­viš­kai iš­vers­tą J. Mor­ri­so­no teks­tą, jis ti­ko vie­nam per­so­na­žui.

Pa­sak A. Špi­le­voj, šis spek­tak­lis yra apie gy­ve­ni­mą ir pa­sau­lį žmo­nių, ku­rie tu­ri dau­giau iš­min­ties, pa­tir­ties ir ga­li apie tai kal­bė­ti. Spek­tak­lis nė­ra tik vy­res­nio am­žiaus am­žiaus žiū­ro­vams ar tik apie vy­res­nius žmo­nes.

2018 m. lapkričio 7 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
Šiaulių kraštas