NAUJIENOS

Atgal

„At­gai­voje“ praei­tis per­si­pi­na su da­bar­ti­mi

2018 11 19

Spek­tak­liai – skir­tin­gai au­di­to­ri­jai

Fes­ti­va­lis „At­gai­va“ pra­si­dė­jo lapk­ri­čio 6 die­ną Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je vei­kian­čia pa­ro­da „At­gai­vos“ fes­ti­va­liui – 30“. Tą pa­tį va­ka­rą Šiau­lių Šv. Ig­na­co Lo­jo­los baž­ny­čio­je ak­to­rė Jū­ra­tė Onai­ty­tė skai­tė An­ta­no Ma­cei­nos-Jas­man­to poe­zi­ją.

Spek­tak­lių pro­gra­mą praė­ju­sį sa­vait­ga­lį pra­dė­jo Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro (VŠDT) prem­je­ra – re­ži­sie­riaus ir pje­sės au­to­riaus Alek­sandr Špi­le­voj spek­tak­lis „Ba­ga­del­nia“.

„Ba­ga­del­nia“ su­lau­kė di­de­lio pub­li­kos su­si­do­mė­ji­mo – į šeš­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį Ma­žo­jo­je sa­lė­je ro­dy­tus spek­tak­lius bu­vo iš­pirk­ti vi­si bi­lie­tai.

„At­si­lie­pi­mai šil­ti ir ge­ri, la­bai džiau­gia­mės spek­tak­liu, la­bai no­rė­jo­me jį tu­rė­ti re­per­tua­re“, – sa­ko VŠDT li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­ja No­me­da Šat­kaus­kie­nė.

Tre­čia­die­nį teat­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je Klai­pė­dos jau­ni­mo teat­ras ro­dė spek­tak­lį R.E.M. (re­ži­sie­rius Jo­nas Ter­te­lis, dra­ma­tur­gas And­rius Jev­se­je­vas).

„Spek­tak­lis, ma­nau, dau­ge­liui pa­li­ko ge­rojo juo­do hu­mo­ro įspū­dį, bu­vo keis­to ab­sur­do ir šiuo­lai­ki­nio me­no sin­te­zė. Sa­lė­je nuo­lat skam­bė­jo juo­kas. Ma­nau, žiū­ro­vams bu­vo dar ne­pa­tir­tas įspū­dis“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.

Ket­vir­ta­die­nį ro­dy­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio dra­mos teat­ro spek­tak­lis „Le­do vai­kai“ (re­ži­sie­rė ir pje­sės au­to­rė Bi­ru­tė Mar).

Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, spek­tak­lis yra vie­nas iš la­biau­siai lau­kia­mų ir daž­niau­siai ro­do­mų Bi­ru­tės Mar spek­tak­lių: „Trem­ties te­ma šian­dien vis daž­niau ko­ti­ruo­ja­ma, bet šis spek­tak­lis bu­vo vie­nas iš pir­mų­jų pa­gal do­ku­men­ti­nę me­džia­gą jaut­ria te­ma. Kaip sa­ko pa­ti Bi­ru­tė, spek­tak­lis te­bė­ra jau­di­nan­tis ir gy­vas pa­ty­ri­mas.“

Lapk­ri­čio 20 die­ną Di­džio­jo­je teat­ro sa­lė­je bus ro­do­mas Vals­ty­bi­nio Vil­niaus ma­žo­jo teat­ro spek­tak­lis „Mar­ti“. Tai – dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­kęs fes­ti­va­lio spek­tak­lis, bi­lie­tai jau par­duo­ti.

„Man at­ro­do, bū­si­me pir­mie­ji, ku­rie ki­ta­me mies­te pa­ma­tys šį spek­tak­lį, prem­je­ra Vil­niu­je – vi­siš­kai švie­žia. Pub­li­kos lū­kes­čiai, ko ge­ro, yra la­bai di­de­li“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.

Ki­tas fa­vo­ri­tas pro­gra­mo­je – „Me­nų spaus­tu­vės“ spek­tak­lis „Neiš­mok­tos pa­mo­kos“ (re­ži­sie­rius ir pje­sės au­to­rius Alek­sand Špi­le­voj). Spek­tak­ly­je gro­ja šiau­lie­čių ro­ko gru­pė „Co­lours of Bubb­les“.

Ma­žo­jo­je sa­lė­je lapk­ri­čio 22 die­ną bus ro­do­mas Klai­pė­dos pi­lies teat­ro spek­tak­lis „Fa­bi­jo­nas“. Spek­tak­ly­je vai­di­na VŠDT ak­to­rius Au­ri­mas Pin­tu­lis: žiū­ro­vams bus pro­ga pa­ma­ty­ti, ką Šiau­lių ak­to­riai ku­ria ki­tur. Spek­tak­lis skir­tas pla­čiai au­di­to­ri­jai – ir jau­nam žiū­ro­vui, ir lie­tu­vių dra­ma­tur­gi­jos, lie­tu­vių kla­si­kos, ir šiuo­lai­ki­nio teat­ro my­lė­to­jams.

Lapk­ri­čio 25 die­ną bus ro­do­mos „Alks­niš­kės“ – „At­gai­vos“ įkvė­pė­jo Gy­čio Pa­de­gi­mo re­ži­suo­tas spek­tak­lis.

„Spek­tak­lis apie pre­zi­den­tą Ka­zį Gri­nių su­kur­tas pa­gal do­ku­men­ti­nę me­džia­gą. Spek­tak­ly­je, kiek įma­no­ma teat­re, at­kur­ta kuo tiks­les­nė is­to­ri­nė si­tua­ci­ja, tai tu­rė­tų bū­ti ir is­to­ri­jos pa­mo­ka. G. Pa­de­gi­mas, ra­šy­da­mas pje­sę, daug dir­bo su ar­chy­vi­ne me­džia­ga“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.

Fes­ti­va­lį ir pra­dė­jo, ir baigs VŠDT. Pas­ku­ti­nis fes­ti­va­lio spek­tak­lis – „Min­dau­gas“ (re­ži­sie­rius Ni­ko­las Darns­tadt, pa­gal Just. Mar­cin­ke­vi­čiaus dra­mą).

„Spek­tak­liu „Min­dau­gas“ no­ri­me ak­cen­tuo­ti, kad is­to­ri­ja tę­sia­si, vis­kas kin­ta. Ir pa­ts Just. Mar­cin­ke­vi­čius yra ne kar­tą sa­kęs, kad nie­ka­da ne­ži­nai, kas mū­sų lau­kia, nuo­lat vis­kas kei­čia­si. Ir „Min­dau­gas“ yra vi­sai ki­toks spek­tak­lis, nei ga­lė­jo įsi­vaiz­duo­ti pa­ts Just. Mar­cin­ke­vi­čius ir mes, ku­rie esa­me ma­tę ki­to­kių „Min­dau­go“ pa­sta­ty­mų. Ma­nau, šis spek­tak­lis – ge­ras ry­šys su nū­die­na ir atei­ti­mi“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.

Pir­mie­ji pa­ro­dy­ti spek­tak­liai, pa­sak li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos, pa­ro­dė, kad žmo­nės yra pa­siil­gę įvai­raus teat­ro.

Duok­lė praei­čiai

Fes­ti­va­lio pro­gra­mo­je nu­ma­ty­ti du svar­būs ren­gi­niai: pri­si­mi­ni­mų ir poe­zi­jos va­ka­ras „Nak­ties poe­zi­ja“ bei kon­fe­ren­ci­ja-dis­ku­si­ja „Ry­to min­tys apie tris­de­šimt „Atgai­vos“ me­tų.

Lapk­ri­čio 30 die­ną vyk­sian­tis poe­zi­jos va­ka­ras pri­mins prieš 30 me­tų vy­ku­sius poe­zi­jos skai­ty­mus. Tuo me­tu mėgs­ta­miau­sius ei­lė­raš­čius skai­ty­da­vo „At­gai­vo­je“ da­ly­va­vę ak­to­riai.

„Šis va­ka­ras – tar­si duok­lė lie­tu­viš­ka­jai poe­zi­jai, užė­mu­siai ypa­tin­gai reikš­min­gą vie­tą „At­gai­vo­je“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.

Į pri­si­mi­ni­mų ir poe­zi­jos va­ka­rą or­ga­ni­za­to­riai su­kvie­tė ne­ma­žą bū­rį prieš 30 me­tų da­ly­va­vu­sių ak­to­rių: at­vyks Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė, Li­gi­ta Kond­ro­tai­tė, As­ta Prei­dy­tė, Oli­ta Dau­tar­tai­tė, pri­si­jungs VŠDT ak­to­riai.

Imp­ro­vi­zuo­ta­me va­ka­re ak­to­riai tu­rės ga­li­my­bę pa­skai­ty­ti du mėgs­ta­miau­sius ei­lė­raš­čius. Va­ka­ras su mu­zi­ka, pri­si­mi­ni­mais, is­to­ri­jo­mis nu­kels į praei­tį.

Gruo­džio 1 die­ną Ma­žo­jo­je sa­lė­je vyks kon­fe­ren­ci­ja „Ry­to min­tys“ apie tris­de­šimt „At­gai­vos“ me­tų“.

1988 me­tais fes­ti­va­lio me­tu vyk­da­vo dis­ku­si­jos „Ry­to min­tys“, jo­se tuo­me­ti­nis po­li­ti­nis, kul­tū­ros žie­das skai­ty­da­vo pa­skai­tas la­bai svar­biais klau­si­mais, draus­to­mis te­mo­mis.

„Da­bar rin­ko­mės ki­tą for­ma­tą – ne moks­li­nės kon­fe­ren­ci­jos, o dis­ku­si­jos. Tai – ban­dy­mas iš­pro­vo­kuo­ti dis­ku­si­ją-po­kal­bį Šiau­liuo­se teat­ro ir vi­suo­me­nės są­vei­kos te­ma. Ko­kią vie­tą teat­ras ir kul­tū­ra šian­dien uži­ma mū­sų vi­suo­me­nė­je, po­li­ti­nė­je są­mo­nė­je? Ko mes ti­ki­mės? Ko ti­ki­si iš teat­ro žiū­ro­vas? Ko teat­ras ti­ki­si iš žiū­ro­vo?“ – klau­si­mus ke­lia N. Šat­kaus­kie­nė.

Dis­ku­si­jai „įsi­bė­gė­ti“ or­ga­ni­za­to­riai pa­kvie­tė pro­fe­so­rių Gin­tau­tą Ma­žei­kį, jis skai­tys įva­di­nį pra­ne­ši­mą. Į dis­ku­si­ją pla­nuo­ja at­vyk­ti teat­ro­lo­gas dr. Ed­ga­ras Kli­vis, is­to­ri­kas dr. Nor­ber­tas Čer­niaus­kas, re­ži­sie­rius Jo­nas Ter­te­lis.

Or­ga­ni­za­to­riai ti­ki­si su­kvies­ti kuo dau­giau ak­ty­vių Šiau­lių mies­to žmo­nių ir pa­ban­dy­ti dis­ku­tuo­ti ir is­to­ri­nio, ir šio lai­ko kon­teks­te. Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, Šiau­liuo­se to­kios dis­ku­si­jos la­bai trūks­ta.

Dar vie­na duok­lė praei­čiai – iš­leis­tas laik­raš­tis „At­gai­va“. Sim­bo­liš­ka­me laik­raš­čio nu­me­ry­je ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos apie 1988-uo­sius, ir apie tai, kas teat­re, fes­ti­va­ly­je vyks­ta da­bar. „At­gai­vos“ laik­raš­tis pla­ti­na­mas teat­re.

2018 m. lapkričio 17 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ
Šiaulių kraštas