NAUJIENOS

Atgal

Festivalis kviečia diskutuoti ir apie teatrą, ir apie politiką

2018 11 28

Išs­kir­ti­niai ren­gi­niai

Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro (VŠDT) or­ga­ni­zuo­ja­mas lie­tu­vių dra­ma­tur­gi­jos fes­ti­va­lis „At­gai­va-30“ pra­si­dė­jo lapk­ri­čio šeš­tą die­ną. Fes­ti­va­lio me­tu jau pa­ro­dy­ti še­ši spek­tak­liai.

Šiandien teat­ro Di­džio­jo­je sa­lė­je žiū­ro­vų lau­kia vie­nas iš dau­giau­siai dė­me­sio su­lau­ku­sių fes­ti­va­lio spek­tak­lių su šiau­lie­čių gru­pe „Co­lours of Bubb­les“ – „Neiš­mok­tos pa­mo­kos“ (Me­nų spaus­tu­vė, pje­sės au­to­rius ir re­ži­sie­rius Alek­sandr Špi­le­voj).

Šeš­ta­die­nį fes­ti­va­lį baigs daug dis­ku­si­jų su­kė­lęs VŠDT spek­tak­lis „Min­dau­gas“ (re­ži­sie­rius Ni­ko­las Darns­tadt, Vo­kie­ti­ja).

Pa­sak teat­ro li­te­ra­tū­ri­nės da­lies ve­dė­jos No­me­dos Šat­kaus­kie­nės, žiū­ro­vų dar lau­kia du iš­skir­ti­niai fes­ti­va­lio ren­gi­niai.

Lapk­ri­čio 30 die­nos va­ka­ras bus skir­tas pri­si­mi­ni­mams ir poe­zi­jai: Ma­žo­jo­je sa­lė­je vyks ren­gi­nys „Nak­ties poe­zi­ja: pri­si­mi­ni­mų ir poe­zi­jos va­ka­ras“.

Lie­tu­vių au­to­rių poe­zi­ją skai­tys VŠDT ir ki­tų ša­lies teat­rų ak­to­riai: Vir­gi­ni­ja Ko­chans­ky­tė, As­ta Prei­dy­tė, Ra­mū­nas Abu­ke­vi­čius, Kęs­tu­tis Ma­ci­jaus­kas, Oli­ta Dau­tar­tai­tė, An­ta­nas Venc­kus, Si­gi­tas Ja­ku­baus­kas, Juo­zas Bin­do­kas, Li­na Bo­cy­tė, Sil­vi­ja Po­vi­lai­ty­tė, Vla­das Ba­ra­naus­kas, Mo­ni­ka Šal­ty­tė, In­ga Jar­ko­va, Ire­na Liu­ti­kai­tė, No­me­da Bė­čiū­tė ir ki­ti. Da­lis ak­to­rių poe­zi­ją skai­tė ir prieš tris de­šimt­me­čius vy­ku­sio­je „At­gai­vo­je“.

Va­ka­rą ves fes­ti­va­lio „At­gai­va“ su­ma­ny­to­jas re­ži­sie­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas.

Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, va­ka­re lau­kia­ma ir ne­ti­kė­tu­mų, nes ak­to­riai pa­tys pa­si­rinks ei­lė­raš­čius, ku­riuos no­ri skai­ty­ti. Poe­zi­jos skai­ty­mus pa­pil­dys Ari­jaus Ivaš­ke­vi­čiaus mu­zi­ki­nės imp­ro­vi­za­ci­jos.

Ra­gi­na dis­ku­tuo­ti

Fi­na­li­nis fes­ti­va­lio ren­gi­nys – dis­ku­si­ja-kon­fe­ren­ci­ja „Ry­to min­tys: ko­kią vie­tą kul­tū­ro­je ir po­li­ti­nė­je są­mo­nė­je šian­dien uži­ma teat­ras?“ – vyks gruo­džio 1 die­ną, šeš­ta­die­nį, 11 va­lan­dą teat­ro Ma­žojo­je sa­lė­je.

Įva­di­nį pra­ne­ši­mą „Veid­ro­di­niai po­kal­biai: teat­ro ir po­li­ti­kos prieš­prie­šos“ skai­tys fi­lo­so­fas, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius dr. Gin­tau­tas Ma­žei­kis.

„Teat­ras yra skan­da­las sce­no­je ly­giai tiek pat kiek po­li­ti­ka yra iš­šū­kis are­no­je. Gy­vas teat­ras ir po­li­ti­ka vie­no­dai žei­džian­tys, įkve­pian­tys, kri­ti­kuo­jan­tys, mo­ty­vuo­jan­tys ir ak­tua­lūs, o mi­rę – vie­no­dai neį­do­mūs ir pa­si­kar­to­jan­tys“, – dis­ku­tuo­ti kvie­čia G. Ma­žei­kis.

Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, G. Ma­žei­kio pra­ne­ši­mas ke­lia es­mi­nius teat­rui klau­si­mus, ban­do ly­gin­ti tam tik­rus teat­ro ir po­li­ti­kos as­pek­tus. G. Ma­žei­kis ke­lia klau­si­mus, ka­da teat­ras ir po­li­ti­ka virs­ta prie­var­ta, kas sta­to, kas su­griau­na teat­rą.

Ki­ti pra­ne­šė­jai – teat­ro­lo­gas, VDU do­cen­tas dr. Ed­ga­ras Kli­vis, is­to­ri­kas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to lek­to­rius dr. Nor­ber­tas Čer­niaus­kas, re­ži­sie­rius, pe­da­go­gas, pro­fe­so­rius Gy­tis Pa­de­gi­mas, ki­no ir teat­ro re­ži­sie­rius Jo­nas Ter­te­lis.

Te­mos su­skirs­ty­tos į ke­tu­ris blo­kus: teat­ras ir dra­ma­tur­gi­ja (ko­kį vi­suo­me­nės pa­veiks­lą re­gi­me šiuo­lai­ki­nė­je lie­tu­vių dra­ma­tur­gi­jo­je); teat­ras ir vi­suo­me­nė (ko­kios ver­ty­bi­nės pa­ra­dig­mos for­muo­ja šiuo­lai­ki­nį teat­ro vei­dą); teat­ras ir ta­pa­tu­mas (ką apie iden­ti­te­to po­ky­čius by­lo­ja šiuo­lai­ki­niai spek­tak­liai); teat­ras ir kul­tū­ros po­li­ti­ka (teat­ras, kaip nuo­lat kin­tan­tis ins­ti­tu­ci­nis da­ri­nys).

Į dis­ku­si­ją kvie­čia­mi vi­si, ku­riems yra įdo­mūs pro­ce­sai šian­die­nos teat­re, kul­tū­ro­je, po­li­ti­ko­je.

„Jau­čia­me, kad fes­ti­va­lis įga­vo di­džiau­sią pa­grei­tį. Ma­no­me, kad ar­tė­jan­tys svar­biau­si ren­gi­niai su­lauks at­gar­sio, no­ri­si, kad šiau­lie­čiai mo­kė­tų kri­tiš­kai mąs­ty­ti, dis­ku­tuo­ti, ver­tin­ti kon­teks­tą, kad ne­bū­tų abe­jin­gi tam, kas vyks­ta mies­te. Gal­būt sa­vo dar­bą pa­da­ry­si­me“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.

Prit­rau­kė an­ge­lus

Pa­sak N. Šat­kaus­kie­nės, iš­ju­din­ti nau­ją tra­di­ci­ją mies­te nė­ra pa­pras­ta: žmo­nėms gal­būt nė­ra įpras­ta ei­ti į fes­ti­va­lio ren­gi­nius daž­niau nei įpras­tai į teat­rą.

„Ma­no­me, kad fes­ti­va­lis pra­džiu­gi­no mies­to teat­ra­lus, ku­rie tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti įvai­res­nio, ki­to­kio teat­ro. Lie­tu­viš­ka dra­ma­tur­gi­ja žiū­ro­vų yra la­bai mėgs­ta­ma. Pa­na­šu, kad žiū­ro­vai te­bė­ra la­biau pri­si­ri­šę prie kla­si­ki­nių dra­mos in­terp­re­ta­ci­jų. Kar­tais ne taip svar­bu, kaip pje­sė in­terp­re­tuo­ta, dar vis trau­kia kla­si­kų pa­var­dės. Prie nau­jo­sios dra­ma­tur­gi­jos rei­kia jau­kin­tis, au­gin­ti pub­li­ką, ji gal­būt įdo­mes­nė jau­nam žiū­ro­vui.“

N. Šat­kaus­kie­nės nuo­mo­ne, lie­tu­viš­ka dra­ma­tur­gi­ja iš­gy­ve­na pa­ki­li­mą, teat­rui ra­šan­tys žmo­nės tu­ri ne­ri­bo­tas ga­li­my­bes: nuo kla­si­ki­nės pje­sės ra­šy­mo iki pro­ce­si­nio kū­ri­mo spek­tak­lio me­tu.

„Fes­ti­va­lis bu­vo iš­girs­tas, ar­tė­jan­čių šven­čių ma­ra­to­ne su­lau­kė­me sa­vo žiū­ro­vo ir tuo džiau­gia­mės“, – sa­ko N. Šat­kaus­kie­nė.

Teat­ras ir at­ro­do šven­tiš­kai: ant fa­sa­do nu­tū­pė me­ni­nin­kės Eg­lės Nar­bu­tai­tės su­kur­tas „At­gai­vos“ an­ge­las. An­ge­lo įvaiz­dis at­ke­lia­vo iš pir­mo­jo „At­gai­vos“ fes­ti­va­lio.

Vie­nas an­ge­las į teat­rą pri­trau­kė ki­tą: Di­džio­sios sa­lės fo­jė įsi­kū­rė skulp­to­riaus Vi­liaus Šliu­že­lio kū­ri­nys. Do­va­no­tas an­ge­las iš­drož­tas ple­ne­re iš iš­kirs­tų mies­to lie­pų.

 

2018 m. lapkričio 28 d.
Živilė KAVALIAUSKAITĖ

Šiaulių kraštas