NAUJIENOS

Atgal

Valstybinis Šiaulių dramos teatras ir „Operomanija“ kviečia kūrėjus eksperimentuoti

2024 01 29

Valstybinis Šiaulių dramos teatras (VŠDT) ir Vilniaus miesto šiuolaikinio muzikos teatro kompanija „Operomanija" kviečia kūrėjus teikti pasiūlymus šiuolaikinio tarpdisciplininio scenos meno kūrinio idėjos konkursui. Organizacijos ketina suvienyti resursus, kompetencijas ir turimus ryšius realizuodamos įvairių sričių menininkų sumanymus, orientuotus į naująjį muzikos teatrą, tarpdisciplininį meną, šiuolaikinę operą. Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais: 2024 m. – idėjos plėtojimas ir rezidencijos, 2025 m. – išplėtoto sumanymo realizavimas.

Kviečiame kompozitorius, poetus, dramaturgus, režisierius, scenografus, architektus ar kitų profesijų menininkus / jų kūrybines komandas teikti pasiūlymus. Gautas idėjas vertins komisija, sudaryta iš VŠDT ir „Operomanijos" atstovų. Atrinktų idėjų autoriai vasario antroje pusėje bus pakviesti individualiems pokalbiams. Du pasirinkti sumanymai 2024 m. bus plėtojami keliose įvairaus formato rezidencijose ir pristatyti kaip eskizai. Galiausiai vienas iš jų bus pilnai išplėtotas ir įgyvendintas. Kūrinio premjeros numatomos 2025 m. Šiauliuose ir 9-ojo Šiuolaikinės operos festivalio NOA (Naujosios operos akcija) programoje Vilniuje.

Tarptautinio konkurso, skirto profesionaliems kūrėjams, sąlygos:

• Kūrybinių idėjų mastas, kūrėjų amžius, tautybė, pilietybė ar kūrybinės pažiūros nėra ribojamos.

• Plėtojant sumanymą, pageidautina numatyti Valstybinio Šiaulių dramos teatro trupės aktorių įtraukimą. Taip pat galimi bendradarbiavimai su kviestiniais atlikėjais ar jų kolektyvais (ruošiant sumanymo pasiūlymą rekomenduojame susipažinti su Šiaulių m. / regiono kolektyvų ir atlikėjų įvairove).

• Su sceniniam įgyvendinimui atrinkto eskizo autoriais bus pasirašomos sutartys, kuriose numatomi kūrėjų ir užsakovų įsipareigojimai, kūrėjams mokami honorarai. Konkurso organizatoriai dengs rezidencijų (2024 m.) ir pastatymo (2025 m.) išlaidas.

• Visi projekto dalyviai bus informuoti apie pirminės atrankos rezultatus. Organizatoriai įsipareigoja neviešinti projektui teikiamos informacijos, autorių idėjų etc.

• Garantuojame, kad įgyvendinimui neatrinktos idėjos nebus plėtojamos ar bet kuriuo kitu būdu naudojamos be autorių sutikimo. Autorių pateiktos idėjos lieka jų nuosavybė.

Idėjas kviečiame teikti iki 2024 m. vasario 10 d. užpildžius anketą: https://forms.gle/66g6TX6ZsuX6wePJ6

---

Šiauliai State Drama Theatre and Operomanija invite creators to experiment

 Šiauliai State Drama Theatre (VŠDT) and Vilnius City Contemporary Music Theatre Company Operomanija invite creators to submit proposals for the tender of the idea of a contemporary interdisciplinary stage art work.  The organizations intend to unite resources, competences and available connections by realizing the ideas of artists from various fields, focused on the new music theatre, interdisciplinary art, and contemporary opera. The project will be implemented in two stages: in 2024 – idea development and residences, 2025 - realization of the developed idea.

We invite composers, poets, playwrights, directors, scenographers, architects or artists of other professions / their creative teams to submit proposals. The received ideas will be evaluated by a commission made up of VŠDT and Operomanija representatives. The authors of the selected ideas will be invited for individual interviews in the second half of February. Two selected ideas for 2024 will be developed in several residencies of various formats and presented as sketches. Eventually, one of them will be fully developed and implemented. The premiere of the work is expected in 2025 in Šiauliai and in the program of the 9th Contemporary Opera Festival NOA (New Opera Action) in Vilnius.

Conditions of the international tender for professional developers:

• The scope of creative ideas, age of creators, nationality, citizenship or creative views are not limited.

• When developing the idea, it is preferable to include the actors of the State Šiauliai Drama Theatre troupe. Collaborations with guest performers or their collectives are also possible (when preparing an idea proposal, we recommend getting acquainted with the variety of collectives and performers in Šiauliai city / region).

• Contracts will be signed with the authors of the sketch selected for stage implementation, which provide for the obligations of creators and customers, and royalties will be paid to creators. The competition organizers will cover the costs of residences (2024) and production (2025).

• All project participants will be informed about the results of the initial selection. The organizers undertake not to make public the information provided for the project, the authors' ideas, etc.

• We guarantee that ideas not selected for implementation will not be developed or used in any other way without the consent of the authors. The ideas presented by the authors remain their property.

We invite you to submit ideas until 10 February 2024 by filling out the form: 

https://forms.gle/66g6TX6ZsuX6wePJ6