Pranešėjų apsauga

Atgal

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – PAĮ) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, taip pat ir Valstybiniame Šiaulių dramos teatre (toliau – Teatras), su kuriuo juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. PAĮ taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimą apie pažeidimą Teatre pateikti gali - bet kuris asmuo, kurį su Teatru sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir panašiai) arba įdarbinimo ar kiti iki sutartiniai santykiai ir kuris turi informaciją apie pažeidimą Teatre.

Pagal PAĮ informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:
 • Teatrui per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • kompetentingai institucijai (Lietuvos Respublikos prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.

Asmuo informaciją apie pažeidimą per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Teatrui gali pateikti šiais būdais:

 • atsiųsti informaciją apie pažeidimą elektroninio pašto adresu pranesk@vsdt.lt;
 • tiesiogiai atvykus į Teatrą jos oficialiomis darbo valandomis pas vadovą;
 • atsiųsti asmens pasirašytą pranešimą paštu Teatrui adresu Tilžės g. 155, Šiauliai. Siunčiant pranešimą paštu, po Teatro pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Vadovui asmeniškai".

Rekomenduojame informaciją apie pažeidimą teikti užpildant laisvos formos pranešimu, kuriame nurodo konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes: kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro, padarė ar ir panašiai, sužinojimo apie pažeidimą datą ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro, padarė ar ir panašiai, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturi, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis, jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius, ar apie šį pažeidimą jis jau pranešė; jeigu pranešė, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas, kad yra susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, kad informacija apie pažeidimą yra teikiama vadovaujantis PAĮ, ar nori, kad jam būtų taikomos PAĮ nuostatos dėl pranešėjo statuso įgijimo, ar ne.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal PAĮ. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS